Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Veddelev Vinterbadning.

Stk. 2: Foreningen er stiftet den 4. maj 2018.
Stk. 3: Foreningens hjemsted er Veddelev i Roskilde.

§ 2 Formål 

Stk. 1: Foreningens formål er dels at opnå sundhed, velvære og socialt samvær blandt medlemmerne gennem udendørs badning, primært fra oktober til april og dels at tilbyde oplevelser i relation til vinterbadning i lokalområdet for andre interesserede.

§ 3 Medlemskab af organisationer 

Stk. 1: Foreningen er medlem af de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder fornødent.

§ 4 Optagelse af medlemmer 

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages alle over 18 år, som accepterer foreningens vedtægter og regler, som findes på foreningens hjemmeside.

Stk. 2:  Man er medlem, når kontingentet er rettidigt betalt.

Stk. 3: Medlemmer, som har været medlemmer den foregående sæson, betaler kontingent senest den 1. September for at bevare medlemskabet. Der betales forud for en sæson ad gangen.

Stk. 4: For nye medlemmer, samt medlemmer, som ikke har været medlemmer den nærmest foregående sæson opkræves udover kontingent endvidere et indmeldelsesgebyr.

Stk. 5: Begrænsning af foreningens medlemstal kan efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Ved stiftelsen af foreningen foreslås det begrænset til 150 medlemmer.

Stk. 6: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde giver anledning hertil. Der kræves 2/3 flertal i bestyrelsen. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sine argumenter, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 7: Et medlem, som er ekskluderet, kan optages ved en ny beslutning enten af bestyrelsen eller på en generalforsamling.

§ 5 Ledelse 

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 1 suppleant.

Stk. 2: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år (lige år) og 2 hvert andet år (ulige år).

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. andre funktioner.

Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem.

§ 6 Kontingent og indmeldelsesgebyr 

Stk. 1: Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7 Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8 Myndighed 

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i april måned og indkaldes ved mail med mindst 14 dages varsel med oplysning om dagsorden og forslag.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Stk. 3: Fremmødte medlemmer har stemmeret og kan medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til eksklusion af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5: Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 1/5 af medlemmerne er repræsenteret og mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Opnås den nødvendige majoritet, men uden tilstrækkelige repræsentation af 1/5 af medlemmerne, skal forslaget fremlægges på en ny, eventuel ekstraordinær generalforsamling, hvor repræsentationskravet frafaldes, men majoritetskravet fastholdes.

Stk. 6: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen 

Stk. 1: På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Valg af stemmetællere

5. Bestyrelsens beretning

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

7. Fremlæggelse af budget

8. Behandling af indkomne forslag

9. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Generalforsamlingen holdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om de(t) emne(r), der ønskes behandlet.

§ 11 Tegningsret 

Stk. 1: Ud over udgifter, som er omfattet af foreningens aktiviteter og budget, kan foreningens midler kun anvendes efter en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2: Foreningen tegnes økonomisk indenfor de godkendte budgetter af formand og kasserer hver for sig. Foreningens midler placeres i et anerkendt pengeinstitut, hvor formand og kasserer kan disponere.

Stk. 3: Ved aftaler, hvor foreningen bliver forpligtiget udover budgettet eller ved køb og salg af større aktiver eller ved investeringer i værdipapirer tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

§ 12 Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen skal selv fastsætte en forretningsorden.

§ 13 Bestyrelsen

Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes senest på det efterfølgende møde i bestyrelsen, og beslutningerne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 14 Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. December.  

Stk. 2: Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der er valgt af generalforsamlingen. Ved en revisors forfald indtræder revisorsuppleanten.

Stk. 3: Foreningens midler indsættes på en konto i et anerkendt dansk pengeinstitut.

§ 15 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på 2 hinanden følgende generalforsamlinger jævnfør reglerne for vedtægtsændringer.

Stk. 2: Foreningens formue skal ved ophør udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget den: 4. Maj 2018